new-piktochart-_29472536.png
 
§ 1 Navn og hjemsted  Stk. 1. Foreningens navn er: Tænketanken Frej. Stk. 2. Tænketanken Frej (i det følgende Frej) har hjemsted i Københavns Kommune.  § 2 Formål  Stk. 1. Frej er en almennyttig forening, der formidler viden, dialog og samarbejde mellem fødevareproducenter og forbrugere med mål om at skabe et stadigt mere bæredygtigt Fødevaredanmark. Stk. 2. Frej søger at formidle mødet mellem de forskellige aktører på fødevareområdet, herunder erhvervslivet, innovatører, befolkningen, uddannelsesinstitutioner, myndigheder, forskere, NGO’er* og politikere. Frej arbejder for: At formidle mødet mellem forskellige aktører for at finde fælles mål og strategier for løsninger på fælles fødevarerelaterede problemer At den enkelte landmand forstår og motiveres af sin rolle i en bæredygtig udvikling At den enkelte forbruger forstår og motiveres af sin rolle i en bæredygtig udvikling At sikre bedre forståelse mellem fødevareproducenter og – forbrugere At skabe viden og løsninger gennem dialog og mødet med hinanden Stk. 3. Frej er uafhængig af særinteresser, herunder offentlige myndigheder, erhvervsliv, forbrugerorganisationer, NGO’er og politiske partier. Stk. 4. Formålet opnås gennem deltagelse i samfundsdebatten, workshops, vidensudvikling, netværk, konferencer, podcasts, analyser og medieaktiviteter, samt gennem oplæg, foredrag og undervisning og anden aktivitet, der er i naturlig forbindelse hermed.  * NGO defineres som organisation, der ikke har kommercielt fokus men arbejder for at sikre miljø, klima, dyrevelfærd, natur eller andre værdier i tilknytning til Frejs virke.  § 3 Medlemskab og eksklusion  Stk. 1. Enhver, der anerkender Frejs formål, kan blive medlem af Frej. Medlemskabet kan enten være personligt eller kollektivt. Et personligt medlemskab indehaves af en fysisk person, og kan være almindeligt personligt medlemskab, studiemedlemskab eller frivilligtmedlemskab. Kollektivt medlemskab er for fx foreninger, institutioner, virksomheder og andre sammenslutninger. Kollektive medlemmer har ikke stemmeret i Frej. Ved kollektiv indmeldelse har Frej ret til at offentliggøre indmeldelsen på hjemmesiden og i andre sammenhænge. Kontingentsatser for hhv. offentlige og kollektive medlemmer fastsættes af bestyrelsen. Stk. 2. Udmeldelse for personlige medlemmer sker ved skriftlig henvendelse til Frej eller ved manglende indbetaling af kontingent. Udmeldelse for kollektive medlemmer sker ved skriftlig henvendelse til Frej med 3 måneders udmeldelsesfrist eller ved manglende indbetaling af kontingent. Stk. 3. Indbetalt kontingent refunderes ikke helt eller delvist ved udmeldelse i kontingentperioden. Stk. 4. Eksklusion af Frej kan ske, hvis et medlem gentagent modarbejder Frejs formål, trods af bestyrelsen skriftligt varslet om at ophøre hermed, eller hvis et medlem groft og væsentligt modarbejder Frejs formål. Midlertidig eksklusion kan besluttes ved almindeligt flertal i bestyrelsen og meddeles det ekskluderede medlem skriftligt. Stk. 5. Det ekskluderede medlem kan senest fire uger efter at have modtaget bestyrelsens afgørelse kræve at få sat eksklusionen til afstemning på næstfølgende generalforsamling. I modsat fald er eksklusionen endelig. Stk. 6. For på generalforsamlingen at ændre bestyrelsens beslutning om eksklusionen, kræver det 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. I modsat fald er eksklusionen endelig.  § 4 Styregruppe  Stk. 1. Frejs daglige ledelse varetages under ansvar overfor bestyrelsen af en Styregruppe, der vælges og afskediges af bestyrelsen. Styregruppen udpeger sin egen formand, der efterfølgende godkendes af bestyrelsen. Stk. 2. Styregruppens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder regler for qurom. Stk. 3. Udtrædelse af styregruppen kan ske skriftligt med 2 måneders varsel til formanden for styregruppen - direktøren for Frej. Denne kan selv udtræde skriftligt med 2 måneders varsel til bestyrelsen. Udtrædende styregruppemedlemmer har ikke krav på nogen andel af tænketankens formue, herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder i enhver form. Stk. 4. Et medlem af styregruppen kan ikke samtidig være medlem af bestyrelse eller Advisory Board.  § 5 Generalforsamlingen  Stk. 1. Frejs øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling, som indkaldes med mindst fire ugers varsel til afholdelse inden udgangen af april. Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres i mail til medlemmerne samt på Frejs hjemmeside. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller hvis 25 % af de personlige medlemmer kræver det. Indkaldelse skal ske skriftligt, med angivelse af dagsorden og med mindst to ugers varsel. Indkaldelse foretages af bestyrelsen og skal ske senest to uger efter, at beslutningen er truffet/kravet er fremsat. Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab fra seneste regnskabsår, og forelæggelse af budget og kontingentsatser for kommende regnskabsår til orientering. 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen 5) Valg af revisor 6) Indkomne forslag 7) Eventuelt Stk. 4. Kun personligt fremmødte personlige medlemmer, der ikke er i restance, har stemmeret. Kollektive medlemmer og særligt inviterede kan deltage i generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.  § 6 Bestyrelsen  Stk. 1. Frejs bestyrelse består af fire medlemmer, der vælges for to år ad gangen, og én repræsentant valgt af og blandt frivilligmedlemmerne i Frej, der vælges for ét år ad gangen. I lige årstal afgår og vælges to medlemmer, i ulige årstal to medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Frej i overensstemmelse med vedtægterne og fastsætter nærmere regler for sit virke i en forretningsorden. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er tilstede. Stk. 4. Generalforsamlingen vælger de fire medlemmer af bestyrelsen. Valgbare er kun personlige medlemmer af Frej. Frivilligmedlemmerne vælger ét medlem af bestyrelsen. Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges på den stiftende generalforsamling for en periode på to, respektive tre år. Genvalg kan finde sted. Stk. 6. Bestyrelsen vælger hvert år efter generalforsamlingen bestyrelsens formand blandt bestyrelsens medlemmer. Genvalg kan finde sted. Stk. 7. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, udpeger bestyrelsen et nyt bestyrelsesmedlem for tiden indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 8. Bestyrelsen modtager ikke honorar. Stk. 9. Et medlem af bestyrelsen kan ikke samtidig være medlem af Advisory Board eller styregruppe.  §7 Advisory Board  Stk. 1. Advisory Board udpeges af bestyrelsen efter forudgående dialog med styregruppen og består af en bred repræsentation af meningsdannere, politikere, debattører og andre med interesse for eller viden om fødevareområdet. Ved udpegningen sigtes mod, at der i Advisory Board sidder repræsentanter fra universiteter, landbruget, detailhandlen, myndigheder/politik, grønne organisationer og repræsentanter fra forbrugerne.  Stk. 2. Advisory Board består af op til 20 personer. Medlemmerne kan løbende indmeldes og udmeldes efter aftale med Styregruppen.  Stk. 3. Advisory Board fungerer som rådgivende organ for Frejs bestyrelse og styregruppen. Advisory Board skal primært sikre, at Frejs aktiviteter fortsat har interesse og aktualitet blandt interessenterne på fødevareområdet, samt fungere som et forum for nye, stærkere forbindelser og dialog på tværs af fødevareverdenen med Frej som bindeled.  Stk. 4. Et medlem af Advisory Board kan ikke samtidig være medlem af bestyrelse eller styregruppe.   §8 Regnskab og finansiering  Stk. 1. Frej finansieres ud over kontingenter ved frivillige bidrag fra enkeltpersoner, virksomheder, fonde, organisationer og medlemmer. Ligeledes finansieres Frej ved indtægter fra aktiviteter og andet virke i overensstemmelse med foreningens formål. Stk. 2. Bidrag til Frej kan ikke øremærkes til andre formål end aktiviteter, der naturligt hører under Frejs formål. Stk. 3. Bidragydere kan ikke diktere Frejs aktiviteter, udtalelser eller holdninger. Frej operer således fuldstændig uafhængigt af finansielle interesser, ligesom bidragydere ikke er ansvarlig for nogen af Frejs aktiviteter. Stk. 4 Frej kan udøve erhvervsvirksomhed i det omfang og i den form, bestyrelsen finder dette i overensstemmelse med formålet. Stk. 5. Frejs regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 6. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der skal være uafhængig af Frejs bestyrelse og styregruppen.  § 9 Tegningsret  Stk. 1. Frej tegnes i forening af bestyrelsens formand og formanden for styregruppen (direktøren) i forening, eller af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem i forening. Stk. 2. Der påhviler ikke frivillige, medlemmer, ansatte, bestyrelsesmedlemmer eller styregruppemedlemmer nogen hæftelse for Frejs forpligtelser.  § 10 Vedtægtsændringer og opløsning af Frej  Stk. 1. Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af Frej kan alene besluttes på en lovligt indvarslet generalforsamling med mindst to tredjedeles flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Stk. 2. Ved opløsning doneres formuen til en eller flere foreninger mv., hvis formål er foreneligt med Frejs formål, og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.  § 11 Overgangsbestemmelse  Fra vedtagelse af disse vedtægter og frem til første ordinære generalforsamling, fortsætter den ved vedtagelsen udpegede bestyrelse med de i disse vedtægter skitserede kompetencer og på de i disse vedtægter skitserede vilkår. Hvert bestyrelsesmedlems første valgperiode jf. § 6, stk. 5, forlænges således med den periode, der går fra vedtægternes vedtagelse og frem til første ordinære generalforsamling. Når første ordinære generalforsamling erklæres lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt, bortfalder nærværende paragraf i sin helhed, og slettes fra vedtægterne uden yderligere.  Vedtaget 23-05-2018 på Tænketanken Frejs generalforsamling

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er: Tænketanken Frej.

Stk. 2. Tænketanken Frej (i det følgende Frej) har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1. Frej er en almennyttig forening, der formidler viden, dialog og samarbejde mellem fødevareproducenter og forbrugere med mål om at skabe et stadigt mere bæredygtigt Fødevaredanmark.

Stk. 2. Frej søger at formidle mødet mellem de forskellige aktører på fødevareområdet, herunder erhvervslivet, innovatører, befolkningen, uddannelsesinstitutioner, myndigheder, forskere, NGO’er* og politikere. Frej arbejder for:

At formidle mødet mellem forskellige aktører for at finde fælles mål og strategier for løsninger på fælles fødevarerelaterede problemer

At den enkelte landmand forstår og motiveres af sin rolle i en bæredygtig udvikling

At den enkelte forbruger forstår og motiveres af sin rolle i en bæredygtig udvikling

At sikre bedre forståelse mellem fødevareproducenter og – forbrugere

At skabe viden og løsninger gennem dialog og mødet med hinanden

Stk. 3. Frej er uafhængig af særinteresser, herunder offentlige myndigheder, erhvervsliv, forbrugerorganisationer, NGO’er og politiske partier.

Stk. 4. Formålet opnås gennem deltagelse i samfundsdebatten, workshops, vidensudvikling, netværk, konferencer, podcasts, analyser og medieaktiviteter, samt gennem oplæg, foredrag og undervisning og anden aktivitet, der er i naturlig forbindelse hermed.

*NGO defineres som organisation, der ikke har kommercielt fokus men arbejder for at sikre miljø, klima, dyrevelfærd, natur eller andre værdier i tilknytning til Frejs virke.

§ 3 Medlemskab og eksklusion

Stk. 1. Enhver, der anerkender Frejs formål, kan blive medlem af Frej. Medlemskabet kan enten være personligt eller kollektivt. Et personligt medlemskab indehaves af en fysisk person, og kan være almindeligt personligt medlemskab, studiemedlemskab eller frivilligtmedlemskab. Kollektivt medlemskab er for fx foreninger, institutioner, virksomheder og andre sammenslutninger. Kollektive medlemmer har ikke stemmeret i Frej. Ved kollektiv indmeldelse har Frej ret til at offentliggøre indmeldelsen på hjemmesiden og i andre sammenhænge. Kontingentsatser for hhv. offentlige og kollektive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Udmeldelse for personlige medlemmer sker ved skriftlig henvendelse til Frej eller ved manglende indbetaling af kontingent. Udmeldelse for kollektive medlemmer sker ved skriftlig henvendelse til Frej med 3 måneders udmeldelsesfrist eller ved manglende indbetaling af kontingent.

Stk. 3. Indbetalt kontingent refunderes ikke helt eller delvist ved udmeldelse i kontingentperioden.

Stk. 4. Eksklusion af Frej kan ske, hvis et medlem gentagent modarbejder Frejs formål, trods af bestyrelsen skriftligt varslet om at ophøre hermed, eller hvis et medlem groft og væsentligt modarbejder Frejs formål. Midlertidig eksklusion kan besluttes ved almindeligt flertal i bestyrelsen og meddeles det ekskluderede medlem skriftligt.

Stk. 5. Det ekskluderede medlem kan senest fire uger efter at have modtaget bestyrelsens afgørelse kræve at få sat eksklusionen til afstemning på næstfølgende generalforsamling. I modsat fald er eksklusionen endelig.

Stk. 6. For på generalforsamlingen at ændre bestyrelsens beslutning om eksklusionen, kræver det 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. I modsat fald er eksklusionen endelig.

§ 4 Styregruppe

Stk. 1. Frejs daglige ledelse varetages under ansvar overfor bestyrelsen af en Styregruppe, der vælges og afskediges af bestyrelsen. Styregruppen udpeger sin egen formand, der efterfølgende godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2. Styregruppens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder regler for qurom.

Stk. 3. Udtrædelse af styregruppen kan ske skriftligt med 2 måneders varsel til formanden for styregruppen - direktøren for Frej. Denne kan selv udtræde skriftligt med 2 måneders varsel til bestyrelsen. Udtrædende styregruppemedlemmer har ikke krav på nogen andel af tænketankens formue, herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder i enhver form.

Stk. 4. Et medlem af styregruppen kan ikke samtidig være medlem af bestyrelse eller Advisory Board.

§ 5 Generalforsamlingen

Stk. 1. Frejs øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling, som indkaldes med mindst fire ugers varsel til afholdelse inden udgangen af april. Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres i mail til medlemmerne samt på Frejs hjemmeside. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller hvis 25 % af de personlige medlemmer kræver det. Indkaldelse skal ske skriftligt, med angivelse af dagsorden og med mindst to ugers varsel. Indkaldelse foretages af bestyrelsen og skal ske senest to uger efter, at beslutningen er truffet/kravet er fremsat.

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Formandens beretning

3) Godkendelse af regnskab fra seneste regnskabsår, og forelæggelse af budget og kontingentsatser for kommende regnskabsår til orientering.

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen

5) Valg af revisor

6) Indkomne forslag

7) Eventuelt

Stk. 4. Kun personligt fremmødte personlige medlemmer, der ikke er i restance, har stemmeret. Kollektive medlemmer og særligt inviterede kan deltage i generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1. Frejs bestyrelse består af fire medlemmer, der vælges for to år ad gangen, og én repræsentant valgt af og blandt frivilligmedlemmerne i Frej, der vælges for ét år ad gangen. I lige årstal afgår og vælges to medlemmer, i ulige årstal to medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Frej i overensstemmelse med vedtægterne og fastsætter nærmere regler for sit virke i en forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er tilstede.

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger de fire medlemmer af bestyrelsen. Valgbare er kun personlige medlemmer af Frej. Frivilligmedlemmerne vælger ét medlem af bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges på den stiftende generalforsamling for en periode på to, respektive tre år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger hvert år efter generalforsamlingen bestyrelsens formand blandt bestyrelsens medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 7. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, udpeger bestyrelsen et nyt bestyrelsesmedlem for tiden indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 8. Bestyrelsen modtager ikke honorar.

Stk. 9. Et medlem af bestyrelsen kan ikke samtidig være medlem af Advisory Board eller styregruppe.

§7 Advisory Board

Stk. 1. Advisory Board udpeges af bestyrelsen efter forudgående dialog med styregruppen og består af en bred repræsentation af meningsdannere, politikere, debattører og andre med interesse for eller viden om fødevareområdet. Ved udpegningen sigtes mod, at der i Advisory Board sidder repræsentanter fra universiteter, landbruget, detailhandlen, myndigheder/politik, grønne organisationer og repræsentanter fra forbrugerne.

Stk. 2. Advisory Board består af op til 20 personer. Medlemmerne kan løbende indmeldes og udmeldes efter aftale med Styregruppen.

Stk. 3. Advisory Board fungerer som rådgivende organ for Frejs bestyrelse og styregruppen. Advisory Board skal primært sikre, at Frejs aktiviteter fortsat har interesse og aktualitet blandt interessenterne på fødevareområdet, samt fungere som et forum for nye, stærkere forbindelser og dialog på tværs af fødevareverdenen med Frej som bindeled.

Stk. 4. Et medlem af Advisory Board kan ikke samtidig være medlem af bestyrelse eller styregruppe.

§8 Regnskab og finansiering

Stk. 1. Frej finansieres ud over kontingenter ved frivillige bidrag fra enkeltpersoner, virksomheder, fonde, organisationer og medlemmer. Ligeledes finansieres Frej ved indtægter fra aktiviteter og andet virke i overensstemmelse med foreningens formål.

Stk. 2. Bidrag til Frej kan ikke øremærkes til andre formål end aktiviteter, der naturligt hører under Frejs formål.

Stk. 3. Bidragydere kan ikke diktere Frejs aktiviteter, udtalelser eller holdninger. Frej operer således fuldstændig uafhængigt af finansielle interesser, ligesom bidragydere ikke er ansvarlig for nogen af Frejs aktiviteter.

Stk. 4 Frej kan udøve erhvervsvirksomhed i det omfang og i den form, bestyrelsen finder dette i overensstemmelse med formålet.

Stk. 5. Frejs regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 6. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der skal være uafhængig af Frejs bestyrelse og styregruppen.

§ 9 Tegningsret

Stk. 1. Frej tegnes i forening af bestyrelsens formand og formanden for styregruppen (direktøren) i forening, eller af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Der påhviler ikke frivillige, medlemmer, ansatte, bestyrelsesmedlemmer eller styregruppemedlemmer nogen hæftelse for Frejs forpligtelser.

§ 10 Vedtægtsændringer og opløsning af Frej

Stk. 1. Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af Frej kan alene besluttes på en lovligt indvarslet generalforsamling med mindst to tredjedeles flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 2. Ved opløsning doneres formuen til en eller flere foreninger mv., hvis formål er foreneligt med Frejs formål, og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

§ 11 Overgangsbestemmelse

Fra vedtagelse af disse vedtægter og frem til første ordinære generalforsamling, fortsætter den ved vedtagelsen udpegede bestyrelse med de i disse vedtægter skitserede kompetencer og på de i disse vedtægter skitserede vilkår. Hvert bestyrelsesmedlems første valgperiode jf. § 6, stk. 5, forlænges således med den periode, der går fra vedtægternes vedtagelse og frem til første ordinære generalforsamling.

Når første ordinære generalforsamling erklæres lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt, bortfalder nærværende paragraf i sin helhed, og slettes fra vedtægterne uden yderligere.

Vedtaget 23-05-2018 på Tænketanken Frejs generalforsamling

 
Ziggy.jpg